Besteding Giften

Voordat Mozaiek instapte in dit project, heeft Compassion de kosten voor de projectstart voorgefinancierd. Denk hierbij aan personeelskosten, registratie van kinderen, onderwijsfaciliteiten, een computer, keukenfaciliteiten, meubilair en medische checks van de kinderen. In februari 2019 zijn deze voorzieningen gerealiseerd.


2019

In 2019 hebben de Mozaiek gemeenten voor 550 kinderen een sponsor gevonden – veel meer dan de 200 kinderen waarvoor een sponsor werd gezocht. Daarnaast hebben de Mozaiek gemeenten in 2019 samen €25.000 ter beschikking gesteld voor het project Marsabit. €20.000 is gebruikt om de projectstart te financieren en de resterende €5.000 is gebruikt voor worship faciliteiten (o.a. muziek instrumenten) voor Citam Church; één van de 16 kerken die is verbonden aan het project.
 

2020

In november en december hebben nog eens 500 kinderen een sponsor gevonden. Geweldig! In totaal zijn op dit moment meer dan 1.000 kinderen gesponsord in het project. Een fantastisch resultaat.

In 2020 hadden we in onze begroting gezamenlijk (Mozaiek318 en Mozaiek033) € 45.000,- gereserveerd. Het is fantastisch om te zien dat gemeenteleden daarnaast extra giften aan het project hebben gegeven. Totaal is er (stand 15 oktober 2020) € 70.260,- aan extra giften ingebracht (voor een belangrijk deel door een aantal ondernemers in onze gemeente).

In juni is er daarnaast ook nog een collecte-actie voor voedselhulp gestart. Vanwege het Corona-virus, de sprinkhanenplaag die ook Marsebit deels heeft getroffen en de aanhoudende droogte was het echt overleven deze periode voor de gezinnen. Het bedrag dat voor deze laatstegenoemde collecte is binnengekomen bedroeg ruim € 39.220,- en is deze zomer direct overgemaakt en door Compassion verdeeld over de 16 kerken/gebieden.

Het bedrag van € 115.260 (45.000+70.260) is vooralsnog ten goede gekomen aan de volgende projecten en al overgemaakt naar de specifieke projecten:

  • Waterproject: bouw en onderhoud van 23 watertanks (€ 81.200,-)
  • Extra projectgift van € 1.500,- aan alle 16 projecten, te besteden aan voedselhulp, worship of scholing (€ 24.000)
  • Reserve laatste kwartaal (10.000) 

Het uiteindelijke financiele resultaat over 2020 rondom ons Kenia project wordt vermeld in onze jaarrrekening die het 2e kwartaal van 2021 wordt gepubliceerd, 

2021

In de begroting van Mozaiek0318 en Mozaiek033 is opnieuw € 45.000,- gereserveerd. De verdeelsleutel voor de verdeling van uitgaven in 2021 is ongeveer: 15% Worship, 50% Water, 35% Scholing. Daarnaast hopen we dat er meer gemeenteleden een extra bedrag overmaken. Dat kan als vrij bedrag, maar binnenkort ook voor een specifiek project, bijvoorbeeld extra watertanks in een van de 16 projecten. Een vrije gift kun je geven via dit formulier.

ANBI-Status

Juridisch gezien zijn de Mozaiek-gemeenten kerkgenootschappen die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De Mozaiek-gemeenten beschikken over een ANBI-status (een Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan Mozaiek zijn hierdoor aftrekbaar. Ook de giften voor ons project Kenia zijn hierdoor aftrekbaar. De giften aan Kenia zijn gekoppeld aan de ANBI-status van Mozaiek0318

Drempelinkomen
Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum om in aanmerking te komen voor Belastingvoordeel. Het drempelbedrag is 1% van je drempelinkomen. Wat je meer hebt gegeven dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken van je inkomen, en krijg je dus belastingvoordeel over. Maar alles wat je hebt gegeven boven het maximum, dat is 10% van je drempelinkomen, krijg je geen belastingvoordeel meer over terug.
Het drempelinkomen is het totaal van je inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder je persoonsgebonden aftrek.

Meer informatie over het drempelinkomen vind je op de site van de belastingdienst.